COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je pondelok 30. novembra 2020. Sviatok má Ondrej/Andrej zajtra má sviatok Edmund .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Mediálne centrum arrow Pozvánky - Oznamy arrow XVIII. DIABETOLOGICKÉ DNI
XVIII. DIABETOLOGICKÉ DNI Formátovať pre tlač

12 máj 2008    

Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská diabetologická spoločnosť
Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice
IV. interná klinika LF UPJŠ a FNLP

XVIII. DIABETOLOGICKÉ DNI s medzinárodnou účasťou

28. - 30. mája 2008
KOŠICE

ZÁŠTITU NAD KONFERENCIOU PREVZALI

Ing. František Knapík, primátor mesta Košice
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc., dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
MUDr. Jaroslav Šajty, riaditeľ Fakultnej nemocnice L. Pateura v Košiciach

PREZIDENT KONFERENCIE
prof. MUDr. Ivan TKÁČ, PhD
.

PROGRAMOVÝ VÝBOR

prof. MUDr. Ivan TKÁČ, PhD. - predseda
prof. MUDr. Marián MOKÁŇ, DrSc.
prof. MUDr. Iwar KLIMEŠ, DrSc.
prof. MUDr. Peter GALAJDA, CSc.
doc. MUDr. Katarína RAŠLOVÁ, CSc.
MUDr. Vladimír ULIČIANSKY


ORGANIZAČNÝ VÝBOR
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD. - predseda
MUDr. Emília Pastrnáková - tajomníčka

MUDr. Vladimír Uličiansky
doc. MUDr. Olivér Rácz, CSc.
MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
MUDr. Katarína Suchožová
MUDr. Marek Macko
MUDr. Dana Šolcová
MUDr. Dana Krajňáková
MUDr. Miriam Kozárová
MUDr. Lucia Kizeková
Zuzana Piptová

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Organizačný výbor:   IV. interná klinika LF UPJŠ a FNLP,
                                       Rastislavova 43, 041 90 Košice
                                       Tel. 055 615 2248, Fax: 055 615 2249
                                       E-mail: piptova@medic.upjs.sk

Termín a miesto konania:  28. - 30. mája 2008 
                                                  Posluchárne Lekárskej fakulty UPJŠ
                                                  Trieda SNP 1, Košice

Tématické okruhy:               Genetické aspekty diabetu a jeho komplikácií 
                                                   Manažment diabetu v gravidite a gestačný diabetes
                                                   Diabetes mellitus a starší vek
                                                   Varia

Prednášky:                              Aula LF UPJŠ na prízemí a poslucháreň 4 (P4)           
                                                   na prvom poschodí.

Pokyny pre prednášajúcich:  Čas vyhradený na každú prednášku je vyznačený
                                                       v programe. Čas zahrňuje aj diskusiu k prednáške.
                                                       Prezentácie je potrebné nahrať aspoň hodinu pred
                                                       začatím sekcie.

Certifikáty:                                  Obdržia účastníci po skončení kongresu.
     
Premietanie:                               Multimediálna projekcia.

Rokovacie jazyky:                      slovenský, český, anglický

Účastnícky poplatok:                400 Sk pre členov SDS, ČDS
                                                        600 Sk pre ostatných účastníkov
                                                        Platba pri registrácii


Prezentácie farmaceutických spoločností:  V priestoroch na prízemí LF UPJŠ

Spoločenský program:

28. 5. 2008 Divadelné predstavenie v Štátnom divadle Košice s recepciou
Svadby podľa Figara (réžia Ondrej Šoth)

Predstavenie ocenené cenou "DOSKY 2007" ako najlepšia inscenácia 
divadelnej sezóny 2006/2007.

29. 5. 2008 Večer podľa Vášho výberu spojený s recepciou
Klub agentúry GES, L. Novomeského 13, Košice
Muzikálové melódie a šanzóny 
Vystupujú: Ján Slezák, Miroslava Partlová, Marta Potančoková, 
Karine Sarkisyan

PA Centrum (Tabačka), Strojárenská 1, Košice
Rockový koncert nielen pre mladých
Vystupujú:  Andrea Zimányiová a skupina Margot
 
 

 

Rámcový program XVIII. diabetologických dní v Košiciach 28.-30.5. 2007

Streda 28. mája 2008

10.00-12.30  Zasadnutie výboru SDS zakončené pracovným obedom.

13.00-14.00 Slávnostné otvorenie  (Aula)
Korecova prednáška
Antioxidačná schopnosť  a oxidačný stres pri diabetes mellitus
prof. RNDr. Jozef Čársky, CSc
.

14.00-15.00 Odovzdávanie cien a ocenení SDS
Plenárna schôdza SDS

15.00-16.00 Sympózium sanofi-aventis (Aula)

Iniciácia inzulínovej liečby
Predsedníctvo: M. Mokáň
Iniciácia inzulínovej liečby z pohľadu ambulantnej praxe na 
Slovensku

Némethyová Z

Samotitrácia inzulínu pacientom v kombinovanej liečbe s orálnymi 
antidiabetikami
Martinka E

16.00-17.00  Sympózium Servier (Aula)

Globálne ovplyvnenie kardiovaskulárneho rizika derivátmi 
sulfonylurey 3. generácie
Predsedníctvo:
I. Tkáč
Terapeutické ovplyvnenie poruchy sekrécie inzulínu pri diabetes 
mellitus 2. typu
Schroner Z

Výsledky vedeckého programu PROTECTIVE - liečba diabetikov 2. 
typu s kardiovaskulárnym rizikom na Slovensku
Némethyová Z

Cieľ a očakávaný prínos najväčšej morbiditno - mortalitnej štúdie 
u diabetikov 2. typu - štúdie ADVANCE
Krahulec B

Posolstvo derivátov sulfonylurey 3. generácie vo svetle výsledkov 
ADVANCE
Uličiansky V

17.00-18.00 Sympózium Abbott (Aula)
Komplexná starostlivosť o diabetického pacienta
Predsedníctvo:
I. Tkáč
 

ACE inhibítory v kombinačnej liečbe artériovej hypertenzie
Krčméry S

Manažment diabetickej gastroparézy u pacienta s DM
Pavlov P

Diabetes je aj o glykémii...
Michálek J

17.00-18.00 Sympózium Johnson & Johnson (Poslucháreň 4)

Klinický význam a monitorovanie postprandiálnej hyperglykémie
 

Postprandiální glykémie - současnost a perspektivy pro určení 
správne terapie

Kvapil M

Postprandiálna hyperglykémia v kontexte Odporúčaní 
Medzinárodnej diabetickej federácie IDF
Uličiansky V


Moderné technológie v meraní postprandiálnej glykémie
Novák A

19.00-24.00 Spoločenský večer 
ŠD Košice - divadelné predstavenie, Technické múzem - recepcia

 

Štvrtok 29. mája 2008 

8.00-8.30 Raňajky pred aulou LF UPJŠ. Pozýva Boehringer Ingelheim 


8.30-9.30 Sympózium Boehringer Ingelheim (Aula)
Liečba telmisartanom v súvislosti s výsledkami štúdie ONTARGET
Epidemiológia, odporúčania a ciele liečby hypertenzie

Murín J

Štúdia ONTARGET - dizajn, ciele, výsledky
Gonsorčík J

Výsledky štúdie ONTARGET a diabetes mellitus
Tkáč I

Odporúčania liečby hypertenzie u diabetikov
Uličiansky V

9.30-10.00 Plenárna prednáška (Aula)
Predsedníctvo:
M. Mokáň, Z. Némethyová, V. Uličiansky
 

Stratégie liečby hypertenzie pri diabetes mellitus 
Kvapil M (Praha)  

10.10-11.40 Panel expertov v oblasti genetiky diabetu (Aula)
Predsedníctvo:
M. Mokáň, I. Klimeš (koordinátor), I. Tkáč
 

Úvod
Mokáň M (Martin)

Genetika diabetes mellitus typu 1    
Kantárová D (Martin)      10 min

Genetika diabetes mellitus typu 2     
Tkáč I (Košice)       15 min

Diagnostické možnosti v oblasti monogénového diabetu 
Ako postupovať? 
      
Klimeš I (Bratislava)        20 min

Aplikácia výsledkov DNA diagnostiky v klinickej a ambulantnej 
praxi 
Lebl J, Průhová Š (Praha).         20 min

Kazuistiky monogénneho diabetu

Diabetes typu MODY2 Gašperíková D (Bratislava)       5 min

Diabetes typu MODY3 Schroner Z (Košice)        5 min

Novorodenecký diabetes Staník J (Bratislava)        5 min

Zhrnutie problematiky monogénovej cukrovky 
Klimeš I, Lebl J          10 min

Záver: Dôležitosť guidelinov v každodennej klinickej praxi 
Mokáň M


10.10-11.45 Metabolický syndróm, diabetes mellitus a ateroskleróza (P4)
Predsedníctvo:
E. Martinka, B. Krahulec, K. Suchožová

Lp:P1A2 a faktorová analýza u pacientov s metabolickým 
syndrómom
Turay J, Váľka J, Grniaková V (Zvolen)    12 min

Frekvencia príjmu alkoholu a prevalencia metabolického 
syndrómu na Slovnensku

Kutlák M, Migra M, Prídavková D, Tomášková V, Galajda P, Kučinská 
Ľ, Bukovská A, Rusnáková G, Mokáň M (Martin)  12 min

Výskyt metabolického syndrómu a diabetes mellitus ako 
prognostického faktoru u pacientov s akútnym infarktom 
myokardu
Brunclík P, Jackuliak P, Akubžanová E, Payer J (Bratislava)  12 min

Diabetes mellitus a jeho vplyv na hypoxemickú cievnu mozgovú 
príhodu
Migra M, Nosál V, Kutlák M, Dedinská I, Kantorová E, Kurča E, Mokáň 
M (Martin)        12 min

Význam vyšetrenia diabetickej neuropatie v diabetologickej 
ambulancii z hľadiska končatinových ulcerácií a amputácií

Krahulec B, Štrbová L, Waczulíková I (Bratislava)  12 min

Infikované ulcerácie na nohách u diabetikov predstavujú hlavné 
riziko amputácií končatín
Štrbová L, Krahulec B, Waczulíková I (Bratislava)  12 min

Ortostatická hypotenzia, najťažšia forma autonómnej neuropatie, 
nezhoršuje prognózu diabetickej nohy   12 min
Bartošová Z, Krahulec B, Štrbová L, Waczulíková I (Bratislava)


Súčasné možnosti chirurgickej liečby syndrómu diabetickej nohy
Boroš E, Halecký M. Bučko B (Košice)    12 min

11.50-12.50 Sympózium Eli Lilly (Aula)

Diabetes mellitus 2. typu: spoločné ciele liečby - rôzne stratégie 
liečebného prístupu

Kontrola postprandiálnej glykémie pomocou inzulínových 
analógov
Uličiansky V

Glitazóny vo svetle medicíny  dôkazov
Tkáč I

Prínos inkretínových mimetík v liečbe diabetes mellitus 2. typu
Martinka E


12.50-13.30  Obed v priestoroch kongresu formou bufetu. Pozýva Eli Lilly


13.30-14.30 Sympózium Novo Nordisk (Aula)

Diabetes mellitus 2. typu - lepšia glykemická kontrola, menší 
nárast hmotnosti
Predsedníctvo: M. Mokáň

Bifázický inzulín aspart (NovoMixR 30) - jednoduchá a efektívna 
kontrola s novým naplneným perom FlexPenR

Némethyová Z

Inzulín detemir (LevemirR) pridaná hodnota liečby moderným 
inzulínom - lepšia kontrola, menší nárast hmotnosti

Rašlová K

Štúdia PREDICTIVETM - inzulín detemir v bežnej klinickej praxi
Schroner Z

14.40-16.40  Panel expertov v oblasti liečby diabetes mellitus počas gravidity 
                       (Aula)
Predsedníctvo: V. Uličiansky (koordinátor), M. Korbeľ, M. Korecová,  
E. Tošerová

Význam multidisciplinárnej spolupráce v starostlivosti o diabetes 
mellitus v tehotenstve

Uličiansky V (Košice)       5 min

Treatment of diabetes mellitus in pregnancy 
Yogev Y (Tel Aviv)       35 min

Gravidita z pohľadu diabetológa
Paľko M, Böszörményi P, Murín B, Kraus V (Košice)  10 min

Manažment tehotnej diabetičky
Kraus V, Paľko M, Murín B, Kraus V ml (Košice)    8 min

Glykemické výkyvy počas tehotenstva, klinické skúsenosti získané 
pri použití kontinuálneho monitorovania glukózy
Doničová V, Donič V, Gulová I, Zselenáková A (Košice)   8 min

Analýza diabetes mellitus u gravidných žien na I. gynekologicko-
pôrodníckej klinike (5 ročný súbor)
Murín B, Paľko M, Kraus V (Košice)      8 min

Špecifiká novorodencov diabetickej matky
Krcho P (Košice)         8 min

Súčasne možnosti liečby artériovej hypertenzie u gravidných 
pacientok s diabetes mellitus
Kolesárová E, Suchožová K, Sirotiaková J (Košice, Nitra)   8 min

Panel expertov
Členovia panelu: V. Uličiansky, Y. Yogev, M. Korecová, E. Tošerová, 
M. Paľko, M. Korbeľ, V. Kraus, D. Frič, K. Kanaba, P. Böszörményi, P. 
Krcho          30 min

Záver
Uličiansky V

14.40-16.40  Patogenéza diabetes mellitus a jeho komplikácií (P4
 Predsedníctvo: R. Tkáčová, T. Kupcová, Ľ. Barák

Skríning a prevalencia spánkových porúch dýchania v populácii 
s diabetom a prediabetom na Slovensku
Pallayová M, Donič V, Skalina I (Košice)   12 min

Vplyv liečby neinvazívnou ventiláciou na komponenty 
metabolického syndrómu a kardiovaskulárne riziko u pacientov 
s obštrukčným spánkovým apnoe a metabolickým syndrómom
Dorková Z, Petrášová D, Molčányiová A, Tkáčová R (Košice) 12 min

Kachexia, nutričné abnormality a lipidový profil u pacientov 
s exacebráciou chronickej obštrukčnej choroby pľúc 12 min
Skyba P, Kluchová Z, Joppa P, Pobeha P, Tkáčová R (Košice)

Inzulín indukuje vzťah medzi expresiou stamp2 v ľudskom 
subkutánnom tukovom tkanive s inzulínovou senzitivitou 
a veľkosťou adipocytov
Ukropcová B, Penesová A, Škopková M, Rádiková Ž, Vlček M, Koška J, 
Imrich R, Torád Š, Belan V, Ukropec J, Klimeš J, Gašperíková D 
(Bratislava)        12 min

Prozápalová NF?B - aktivita v podkožnom a vo viscerálnom tuku 
extrémne obéznych pacientov

Ukropec J, Penesová A, Škopková M, Vlček M, Rádiková Ž, Pechan J, 
Ukropcová B, Štencl J, Klimeš I, Gašperíková D (Bratislava)  12 min

Nová mutácia (-71G>C) v promótori génu pre glukokinázu je 
príčinou hyperglykémií u mody 2 pacientov
Gašperíková D, Tribble ND, Staník J, Nišovicová N, Hučková M, 
Kuklišová L, Barrow B, Dobranský R, Barák Ľ, Bereczková E, Bunt M, 
Michálek J, Ellard S, Gloyn A.L, Klimeš I (Bratislava, Oxford, Martin, 
Prešov, Dunajská Streda, Ľubochňa, Exeter)   12 min

Efekt dendriméru pamam G4 na metabolickú kontrolu 
streptozotocínového diabetu u potkanov
Vančová O, Uličná O, Šebeková K, Labieniec M, Watala C (Bratislava, 
Lodž)         12 min

Parametre pokročilej glykácie a oxidácie u detí a adolescentov 
s DM 1. typu
Kostolanská J, Jakuš V, Barák Ľ, Jančová E, Staník J, Staníková A 
(Bratislava)        12 min

Vzťah glykemickej kompenzácie a vývinu komplikácií u detí 
a adolescentov s DM 1. typu a možnosť predikcie a prevencie
Kostolanská J, Jakuš V, Barák Ľ, Jančová E, Staník J, Staníková A 
(Bratislava)        12 min

16.50-17.50 Sympózium MedaPharma (Aula)

Kyselina alfa-lipoová - súčasnosť a nové perspektívy

Rizikové faktory a patogenetické mechanizmy rozvoja diabetickej 
neuropatie
Tkáč I
  
Patogeneticky podložené liečba diabetickej neuropatie
Krahulec B

Thioctacid - new perspectives
Tritchler H
  

16.50-17.50  Sympózium Medtronic (Poslucháreň 4)

Paradigm REAL-Time pred a počas gravidity
Manažment diabetičky počas gravidity

Korbeľ M

Gravidita a inzulínová pumpa
Dókušová S

Nová krivka na diabetickom nebi
Kozmová D


19.00-24.00  Spoločenský večer
Klub agentúry GeS: Muzikálové melódie a šanzóny, recepcia
PA Centrum: Rockový koncert nielen pre mladých, recepcia


Piatok 30. mája 2008

8.00-8.30 Raňajky pred aulou LF UPJŠ. Pozýva MSD

8.30-9.30 Sympózium MSD (Aula)
Predsedníctvo:
I. Tkáč

Incretin-based therapies for the treatment of T2DM Focus on DPP-
4 Inhibitors
Lewis GF

Účinnosť a bezpečnosť sitagliptínu v kontexte doteraz najnovších 
poznatkov medicíny dôkazov
Martinka E

Aké nízke cieľové hladiny LDL cholesterolu sú odôvodnené 
medicínou dôkazov?
Tkáč I

9.40-11.20 Plenárne prednášky (Aula)
Predsedníctvo: P. Galajda, K. Rašlová, J.Vozár
Mechanisms of the typical dyslipidemia of insulin resistance and 
type 2 diabetes
Lewis GF (Toronto)       40 min

Familiárna hypercholesterolémia, model pre skríning, diagnózu     
a liečbu dyslipoproteinémií   
Rašlová K (Bratislava)      20 min


Kardiovaskulárne a metabolické dôsledky spánkového apnoe
Tkáčová R (Košice)       20 min

Metabolický syndróm - fylogenetické a ontogenetické aspekty
Galajda P (Martin)       20 min

11.30-12.30 Sympózium Wörwag Pharma (Aula)

Terapia diabetickej polyneuropatie
Predsedníctvo:
M. Mokáň

Vzťah optimálnej glykemickej kompenzácie k prevencii diabetickej 
neuropatie
Tkáč I

New Understandings with Benfotiamine and Alpha Lipoic-Acid
Stracke H

Symptomatická liečba diabetickej nuropatie
Lisý Ľ

Novšie prístupy v liečbe diabetickej nohy
Martinka E

11.30-12.30 Sympózium AstraZeneca (Poslucháreň 4)
  
Benefit liečby rosuvastatínom pre pacientov s DM
Predsedníctvo: D. Pella, K. Rašlová, M. Gajdoš

Hladina cholesterolu u pacientov s DM - odporúčania vs realita
Gajdoš M

Cesta k regresii aterosklerózy - stačí znížiť LDL cholesterol?
Pella D

Protektívna úloha HDL - cholesterolu v procese aterosklerózy
Rašlová K


12.30-13.20  Obed v priestoroch kongresu formou bufetu. Pozýva Wörwag Pharma

13.20-14.20  Sympózium Novartis (Aula)

GalvusR/EucreasR: nové možnosti zlepšenia glykemickej 
kompenzácie diabetes mellitus 2. typu
Predsedníctvo: I. Tkáč, V. Uličiansky

Vildagliptín: mechanizmy zlepšenia funkcie ostrovčekov
Tkáč I

GalvusR (vildagliptín): účinnosť a bezpečnosť v monoterapii 
a v kombinácii
Uličiansky V

EucreasR: miesto fixnej kombinácie vildagliptínu a metformínu 
v liečbe diabetes mellitus 2. typu
Rašlová K

LescolRXL: bezpečná statínová liečba
Pella D

Diskusia a záver

13.20-14.20  Sympózium  Zentiva (Poslucháreň 4)

Obezita - pohľad špecialistu na rizikových faktor KV ochorenia. 
Ako zvládnuť pandémiu 3. tisícročia
?

Obezita - patofyziologické mechanizmy
Šimko F

Obezita - pohľad kardiológa
Murín J

Obezita - pohľad internistu
Dukát A

Obezita - pohľad diabetológa
Fábryová L

Obezita - diagnostický a terapeutický postup
Krahulec B

14.30-15.45  Diabetes a endokrinné ochorenia (Aula)
Predsedníctvo: I. Lazúrová, J. Michálek, Z. Schroner
  
Vplyv diabetes mellitus 2. typu na os hypotalamus - hypofýza -
nadoblička

Schroner Z, Felšoci M, Lazúrová I, Petrovičová J (Moldava n./Bodvou, 
Košice)         12 min

Výskyt porúch sacharidového a lipidového metabolizmu 
u pacientov s incidentalómami nadobličiek

Kentoš P, Pura M, Vaňuga P (Ľubochňa)   12 min

Inzulínová rezistencia a syndróm polycystických ovárií
Dravecká I, Lazúrová I (Košice)     12 min

Hypoglykemický syndróm - kazuistiky pacientov s inzulinómom
Dravecká I, Lazúrová I, Bober J (Košice)   12 min

Manifestácia diabetes mellitus typu 1 vo vyššom veku
Suchožová K, Čider V, Barlová E, Elbertová A, Čiderová A, Pitková S 
(Košice)        12 min

Nepoznaná celiakia - príčina lability diabetu 1. typu
Ilavská A (Bratislava)      12 min

15.45   Záver XVIII. diabetologických dní (Aula)
I. Tkáč, M. Mokáň, Z. Némethyová, V. Uličiansky, I. Klimeš


GENERÁLNI SPONZORI
Eli Lilly
Novo Nordisk A/S
sanofi-aventis

HLAVNÍ SPONZORI
Medtronic
MSD
Novartis
Servier

SPONZORI
A.Import.Sk spol. s r.o.
Abbott
Astra-Zeneca
Berlin-Chemie
Bio-G
Boehringer Ingelheim
Egis
GlaxoSmithKline
Helbor Trading s.r.o.
Hoechst-Biotika, spol. s r.o.
Johnson&Johnson
Merck
Roche Slovensko s.r.o.
Stada Pharma International
Wörwag
Zentiva


PREHĽADNÝ OROGRAM 

 

Deň čas Aula Poslucháreň P4
Streda25.05.200813.00  Slávnostné otvorenie  
14.00 Odovzdávanie cien o ocenení SDS  
15.00 Sympózium sanofi-aventis  
16.00 Sympózium Servier  
17.00 Sympózium Abbott Sympózium Johnson&Johnson
19.00 Spoločenský večerŠD Košice divadelné predstavenieTechnické múzeum recepcia  
Štvrtok29.05.20088.00  na raňajky pozýva Boehringer Ingelheim  
8.30 Sympózium Boehringer Ingelheim  
9.30 Plenárna prednáška  
10.10 Panel expertov v oblasti genetiky diabetu Metabolický syndróm, diabetes mellitus a ateroskleróza
11.50 Sympózium Eli Lilly  
12.50 Obed v priestoroch kongresu formou bufetu, pozýva Eli Lilly  
13.30 Sympózium Novo Nordisk  
14.40 Panel expertov v oblasti liečby diabetes mellitus počas gravidity Patogenéza diabetes mellitus a jeho komplikácií
16.50 Sympózium MedaPharma Sympózium Medtronic
19.00 Spoločenský večerKlub GeS - muzikálové melódie, šanzóny – recepciaPA Centrum - Rockový koncert - recepcia  
Piatok30.05.20088.00  na raňajky pozýva MSD  
8.30 Sympózium MSD  
9.40 Plenárne prednášky  
11.30 Sympózium Wörwag Pharma Sympózium AstraZeneca
12.30 Obed v priestoroch kongresu formou bufetu, pozýva Wörwag Pharma  
13.20 Sympózium Novartis Sympózium Zentiva
14.30 Diabetes a endokrinné ochorenia  
15.45 Záver XVII. Diabetických dní  

     

Pridal: Juraj Mihalyi    
Naposledy zmenené ( 11 november 2010 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001