COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je pondelok 19. apríla 2021. Sviatok má Jela zajtra má sviatok Marcel .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow web arrow Pozvánky - Oznamy arrow Ponuka nájmu na nebytové priestory
Ponuka nájmu na nebytové priestory Formátovať pre tlač

08 september 2020    

 

Image

 

Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí na možnosť čítať viac... 

Oddelenie správy nehnuteľného majetku Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (ďalej len „správca") zverejňuje ponuku nájmu na nebytové priestory:

Areál Trieda SNP č. 1, katastrálne územie Terasa:

Predmet ponuky nájmu: časť parcely č. 3/1 o výmere 20 m2, pred vstupom vpravo do budovy monobloku - lôžkovej časti.

Požadované minimálne nájomné: 90,00 €/1m2/rok

Lehota na doručenie písomných cenových ponúk záujemcov je od 08.09.2020 do 17.09.2020 vrátane. Cenové ponuky záujemcov musia byť doručené správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk na adresu správcu alebo osobne do podateľne správcu v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hodiny, na Rastislavovej č. 43, Košice. Adresa správcu: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice,  oddelenie nehnuteľného majetku, Rastislavova č. 43, 041 90  Košice.

Cenovú ponuku zasielať v riadne zalepenej obálke s označením na obálke: „Nájom časti parcely Trieda SNP č. 1- NEOTVÁRAŤ!"

Areál Rastislavova č. 43, katastrálne územie Južné Mesto:

 

Predmet ponuky nájmu: časť nebytového priestoru v budove IV. pavilónu, súpisné číslo:  5070, na prízemí budovy za vstupnými dverami vpravo spolu o výmere 1,00 m2.

Požadované minimálne nájomné: 900,00 €/1m2/rok

Lehota na doručenie písomných cenových ponúk záujemcov je od 08.09.2020 do 17.09.2020 vrátane. Cenové ponuky záujemcov musia byť doručené správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk na adresu správcu alebo osobne do podateľne správcu v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hodiny, na Rastislavovej č. 43, Košice. Adresa správcu: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice,  oddelenie  nehnuteľného majetku, Rastislavova č. 43, 041 90  Košice.

Cenovú ponuku zasielať v riadne zalepenej obálke s označením na obálke: „Nájom 1m2 - NEOTVÁRAŤ!"

Všeobecné podmienky:

  • 1. Cenová ponuka musí obsahovať:
  • a) presné označenie záujemcu (ak je záujemcom podnikateľ: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právna forma, IČO; ak je záujemcom fyzická osoba - nepodnikateľ: meno apriezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu),
  • b) ponúkanú výšku nájomného vyjadrenú pevnou sumou vmene euro za 1m2/rok nájmu (€/1m2/rok),

c)    účel nájmu  - podnikateľský (uviesť konkrétne činnosti) alebo nepodnikateľský.

  • 2. Výška nájomného požadovaného správcom je uvedená s DPH abez energetických médií aslužieb. Prípadné dodávanie energetických médií aslužieb sa bude fakturovať samostatne. Kplatbám za energetické médiá a služby bude účtovaná DPH vzmysle zákona č. 222/2004 Z. z. odani zpridanej hodnoty vznení neskorších predpisov.
  • 3. Správca je oprávnený od tejto ponuky odstúpiť, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne akceptované nájomné.
  • 4. Na ponuky doručené po určenej lehote správca nebude prihliadať.
  • 5. Správca si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu onájme zdôvodu straty charakteru dočasnej prebytočnosti predmetu nájmu.
  • 6. Obhliadka nebytového priestoru sa uskutoční po predchádzajúcom dohovore.
  • 7. Kontakt: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, oddelenie nehnuteľného majetku, Rastislavova 43, 041 90 Košice, Ing. Nataša Švarcová, (: 055/615 2984, ):0918 523029, *: natasa.svarcova@unlp.sk, vpracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hodiny.

Ponuky nájmu sú povinne zverejnené na web stránke zriadenej a spravovanej Ministerstvom financií Slovenskej republiky: www.ropk.sk

Pridal: Mgr. Ivana Vaněková    
Naposledy zmenené ( 08 september 2020 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001