Dnes je pondelok 27. mája 2019. Sviatok má Iveta zajtra má sviatok Viliam .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania

    


Domovská stránka arrow web arrow Udialo sa... arrow Na neurologickom zjazde odprezentovali rekordný počet odborných prednášok
Na neurologickom zjazde odprezentovali rekordný počet odborných prednášok Formátovať pre tlač

09 november 2015    

V dňoch 21.–24. októbra 2015 sa uskutočnil 29. slovenský a český neurologický zjazd
a 43. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres s medzinárodnou účasťou
a zároveň 5. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v neurológii.
Zaujímavé témy pritiahli do Košíc približne 600 účastníkov, na zjazde odznelo 273 vyžiadaných
a prihlásených prednášok domácich aj zahraničných odborníkov zo všetkých oblastí neurológie
ako sú cievne ochorenia mozgu, epilepsia, demyelinizačné, extrapyramidové, nervosvalové, vertebrogénne ochorenia, choroby spánku a bdenia. Súčasťou zjazdu boli aj tri výučbové kurzy.

Záštitu nad podujatím prevzali:
primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
dekan Lekárskej fakulty UPJŠ Košice prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura MUDr. Milan Maďar, MPH

Image
Foto: Ondrej Vajgel

Úvodné prednášky zjazdu boli venované súčasnosti a budúcnosti troch významných oblastí neurológie – demyelinizačným ochoreniam nervového systému, tremoru a cievnym ochoreniam mozgu.

Image

V prvej úvodnej prednáške sa prof. Wolfgang Brück, MD, PhD. z Univerzity v Göttingene venoval patofyziológii a novým poznatkom o sclerosis multiplex. Zdôraznil, že dôležitým markerom progresie ochorenia je atrofia mozgu, ktorej hodnotenie plánujeme aj v spolupráci s doktorom Wimom van Heckem z Leuvenu (Belgicko), ktorý takisto vystúpil na zjazde, zaviesť do praxe aj v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice (UNLP).

Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. z Neurologickej kliniky 1. LF Univerzity Karlovej v Prahe sa zameral na súčasnosť a budúcnosť diagnostiky a liečby tremoru, poukázal na dostupnosť liečby niektorých tremorov, ktoré boli ešte nedávno terapeuticky neovplyvniteľné. Je preto potešiteľné, že hlboká mozgová stimulácia (DBS), ktorá predstavuje jednu z moderných metód, je dostupná aj v UNLP Košice a práve v Košiciach bol touto metódou liečený prvý pacient s esenciálnym tremorom
na Slovensku.

Image

V poslednej z úvodných prednášok sa prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., prednostka Neurologickej kliniky LF UPJŠ a UNLP Košice a zároveň hlavná organizátorka zjazdu, venovala histórii, súčasnosti
a budúcnosti liečby cievnych ochorení  mozgu. „Od roku 1996 máme možnosť akútnej liečby ischemických cievnych mozgových príhod (iCMP), ktorá je už naplno zabehnutá aj  na našej Neurologickej klinike, kde so 14% trombolyzovaných pacientov patríme k najlepším pracoviskám na Slovensku,“ doplnila prof. Gdovinová. V tomto roku bola potvrdená piatimi celosvetovými štúdiami účinnosť mechanickej trombektómie v akútnej liečbe iCMP, pričom Slovensko patrí v tejto liečbe medzi 10 krajín Európy s najväčším počtom odliečených pacientov, na čom majú výrazný podiel
aj pacienti odliečení v Košiciach. Konkrétne ide o spoluprácu Neurologickej kliniky a Kliniky radiológie
a zobrazovacích metód, kde túto liečbu realizuje MUDr. Piotr Pedowski, aktívny účastník októbrového zjazdu.
Neoddeliteľnou súčasťou liečby CMP je aj rehabilitácia, preto jeden celý výučbový kurz v úvode zjazdu bol venovaný práve rehabilitácii pacientov po CMP.

Image

Organizátori podujatia odovzdali doc. MUDr. Eugenovi Eibenovi, CSc., dlhoročnému prednostovi Neurologickej kliniky v Košiciach, Pozdravný list Slovenskej lekárskej spoločnosti k jeho životnému jubileu. Odovzdávali sa aj ceny za najlepšie publikácie Slovenskej neurologickej spoločnosti (SNeS).
Cena za najlepšiu vedeckú publikáciu SNeS získala odborná asistentka MUDr. Ema Kantorová, PhD. a jej spolupracovníci z Neurologickej kliniky Jesseniovej LF Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine.
Cenu za najlepšiu vedeckú publikáciu SNeS autora do 35 rokov si vyslúžila odborná asistentka
MUDr. Marianna Vitková a spolupracovníci z Neurologickej kliniky LF UPJŠ a UNLP Košice.
Cenu za najlepšiu kazuistiku SNeS získala odborná asistentka MUDr. Eva Feketeová, PhD.
a spolupracovníci z Neurologickej kliniky LF UPJŠ a UNLP Košice a Neurologickej kliniky 1. LF UK
a VFN v Prahe.

Image

Súčasťou zjazdu bol aj krst dvoch kníh z edície Kapitoly modernej neurológie, ktorá každoročne vydáva najlepšie špecializačné alebo doktorandské práce. Autorom jednej z nich „Dystónie a dystonické syndrómy“  bol odborný asistent MUDr. Matej Škorvánek, PhD. z Neurologickej kliniky LF UPJŠ a UNLP Košice. Monografia predstavuje stručný, ale súčasne vyčerpávajúci pohľad na problematiku dystónií, upozorňuje na možné liečiteľné dystónie a ich diferenciálnu diagnostiku. Kniha je doplnená obrázkami z vlastného súboru pacientov MUDr. Škorvánka, čo sa považuje za mimoriadne cenné a dokazuje vyzretosť autora v problematike dystónií napriek jeho mladému veku. Autorkou druhej knihy „Neurogénne dysfunkcie dolných močových ciest“ bola MUDr. N. Jankovičová z Martina.

Image 

Okrem prednášok sa s veľkým záujmom stretli aj prezentácie kazuistík zaujímavých pacientov,
ktoré mali zároveň edukačný rozmer, a to konkrétne v dvoch oblastiach: Klub abnormálnych pohybov
a Klub epileptických záchvatov. Najlepšie kazuistiky boli vyhodnotené odbornou porotou
a obecenstvom.
V Klube abnormálnych pohybov sa delil o prvé miesto MUDr. Vladimír Haň z Neurologickej kliniky UNLP Košice a LF UPJŠ s Petrou Havránkovou z Neurologickej kliniky 1. LF UK a VFN v Prahe.

Súčasťou zjazdu bola aj 5. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v neurológii, na ktorej zaznelo 31 odborných prednášok, vrátane zahraničných prezentácií, so zameraním na všetky oblasti neurológie, s bohatou aktívnou účasťou Neurologickej kliniky LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice.

Image
Odborný program zjazdu bol hodnotený veľmi pozitívne. Najlepším dôkazom kvality odborného programu bola mimoriadne vysoká účasť na prednáškach.

Pridal: Mgr. Ladislava Šustová    
Naposledy zmenené ( 13 november 2015 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001