COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je utorok 20. apríla 2021. Sviatok má Marcel zajtra má sviatok Ervín .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Výskum a vývoj arrow Projekty
Projekty Formátovať pre tlač

25 marec 2014    

AKTUÁLNE PROJEKTY:

VEGA

 • 1. Adrenokortikálne adenómy a diabetes mellitus - úloha receptorov pre inzulín, IGF1 a IGF2 (MUDr. Štefan SOTAK, PhD., MBA)
 • 2. Analýza neurofilament a miRNA vo vzťahu k diagnostike, fenotypu, aktivite a responzivite na liečbu sclerosis multiplex (doc. MUDr. Jarmila SZILASIOVÁ, PhD.)
 • 3. Biomarkery vývoja kompetencie ľudských embryí a receptivity endometria u žien s opakovaným implantačným zlyhaním (doc. MUDr. Peter URDZÍK, PhD., MPH, doc. MUDr. Silvia TOPOPCEROVÁ, PhD., MBA)
 • 4. Kardiovaskulárne parametre asystémový zápal u pacientov s respiračnou insuficienciou a ich ovplyvnenie neinvazívnou ventiláciou (MUDr. Pavol POBEHA, PhD.)
 • 5. Využitie inovatívnych molekulovo-biochemických metód pri diagnostike non-perceptívneho endometria v procese in vitro fertilizácie (doc. RNDr. Miroslava RABAJDOVÁ, PhD.)
 • 6. Sledovanie genomických a proteomických markerov progresie aterosklerózy končatinových a karotických artérií pri diabete 2. typu (prof. MUDr. Ivan TKÁČ, PhD.)

APVV

 • 1. Exozómy zmezenchýmových kmeňových buniek ako potencionálna alternatíva bunkovej terapie vliečbe osteoartritídy (MVDr. Ján ROSOCHA, CSc.)
 • 2. Obezita, spánkové apnoe a syndróm obezity-hypoventilácie: vplyv hypoxie na kardiovaskulárne parametre pri respiračných chorobách asociovaných s obezitou a možnosti ich liečebného ovplyvnenia (MUDr. Pavol JOPPA, PhD.)

OSTATNÁ VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ - PROJEKTY

 • 1. Behaviorálne socioekonomické faktory a kvalita života u ľudí so sclerosis multiplex (doc. MUDr. Jarmila SZILÁSIOVÁ, PhD.)
 • 2. Biomarkery neurologických ochorení (doc. MUDr. Jarmila SZILÁSIOVÁ, PhD.)
 • 3. Analýza metabolických a kardiovaskulárnych komorbidít u pacientov so psoriázou (MUDr. Tomáš KAMPE, MPH)
 • 4. Charakteristika črevnej mikroflóry u pacientov s ulceróznou kolitídou v porovnaní so zdravými pacientami (MUDr. Martin JANIČKO, PhD.)
 • 5. Sledovanie vzťahu polymorfizmov niektorých kandidátskych génov predurčujúcich suicidálne konanie v slovenskej populácii (MUDr. Aneta BEDNÁŘOVÁ, PhD.)
 • 6. Predikcia výsledkov transplantovaných obličiek pomocou vyšetrení molekulárneho profilu tkaniva obličky (MUDr. Tatiana BALTESOVÁ, PhD.)
 • 7. Prediktívne faktory priebehu a prognózy optickej neuritídy (doc. MUDr. Jarmila SZILASIOVÁ, PhD., MUDr. Miriam SKIRKOVÁ)
 • 8. Predpoveď rizika vzniku akútneho zlyhania pečene nasadajúceho na ochorenie pečene a cirhózu (ACLF) - PREDICT (MUDr. Martin JANIČKO, PhD.)
 • 9. Proteomická analýza ľudských slín pre stanovenie biomarkerov ochorení čeľustného kĺbu (MUDr. Vladimíra SCHWARTZOVÁ, PhD., MHA)
 • 10. Prevalencia a závažnosť kognitívneho deficitu u pacientov po cievnej mozgovej príhode (doc. MUDr. Zuzana GDOVINOVÁ, CSc.)
 • 11. Štúdium vzniku aprogresie parodontitíd využitím najnovších molekulárno - biochemických metód (prof. Ing. Mária MAREKOVÁ, CSc., MUDr. Vladimíra SCHWARTZOVÁ, PhD., MHA)
 • 12. Význam adenozínu v patogenéze a diagnostike synkopálnych stavov (MUDr. Zora LAZÚROVÁ)
 • 13. Polymorfizmy acetylcholínensterázy vo vzťahu k jej účinnosti u pacientov s postoperačnou rezidálnou kurarizáciou (MUDr. Lukáš ČUCHRAČ)
 • 14. Počítačový systém podpory rozhodovania pre hepatálnu encefalopatiu (MUDr. Martin JANIČKO, PhD., MUDr. Peter JARČUŠKA, PhD.)
 • 15. Počiatočná a oneskorená iniciácia priamych perorálnych antikoagulácií u pacientov po ischemickej cievnej mozgovej príhode s fibriláciou predsiene (ELAN) (prof. MUDr. Zuzana GDOVINOVÁ, CSc.)
 • 16. Analýza génových polymorfizmov membránových proteínov nádorov hrubého čreva s mikrosatelitnou instabilitou a vyšetrovanie vhodných biomarkerov pre imunoterapiu (RNDr. Martina ŠEMELÁKOVÁ, PhD.)
 • 17. Sledovanie vzťahu vybraných génových variantov a proteomických markerov u pacientov s psychickými poruchami ako príspevok k ich personalizovanej liečbe (MUDr. Miriam KOZÁROVÁ, PhD.)
 • 18. Vybrané ukazovatele kardiovaskulárneho rizika u pacientov so psoriázou (prof. MUDr. Zuzana GDOVINOVÁ, CSc.)
 • 19. Zavedenie efektívnej mikrobilogickej diagnostiky hypervirulentných kmeňov Clostridioides difficile (RNDr. Katarína ČUROVÁ, PhD.)
 • 20. Nové biomarkery pri včasnej diagnostike kardiovaskulárneho postihnutia (prof. MUDr. Ivica LAZÚROVÁ, FRCP, DrSc.)
 • 21. Analýza sérových asynoviálnych biomarkerov osteoartritídy vkoreláte so zmenou klinického stavu pacientov po intra - artikulárnej aplikácii autológnej plazmy (MUDr. Marek LACKO, PhD.)

UKONČENÉ PROJEKTY V ROKU 2019:

 • 1. Aktuálne trendy v problematike enterálne prenosných vírusových hepatitíd (prof. MUDr. Ivan SCHRÉTER, CSc.)
 • 2. Monoamínooxidáza B (MAO-B) v nádoroch obličiek (prof. MVDr. Silvia RYBÁROVÁ, PhD.)
 • 3. Sledovanie asociácií vybraných génových variantov s odpoveďou na liečbu orálnymi antidiabetikami gliptínmi (prof. MUDr. Ivan TKÁČ, PhD.)
 • 4. Sledovanie fibrinolytických činiteľov urokinázového aktivátora plazminogénu uPA a inhibítora aktivátora plazminogénu 1 PAI-1 vo vzorkách nádorového tkaniva a v sére u pacientov s kolorektálnym karcinómom (prof. MUDr. Jana KAŤUCHOVÁ, PhD., MBA)
 • 5. Terapeutický potenciál CD146+ mezenchýmových stromálnych buniek pri liečbe osteoartritídy (RNDr. Jana PLŠÍKOVÁ, PhD.)
 • 6.      Úloha chronickej intermitentnej hypoxie a inzulínovej rezistencie v patogenéze subklinickej aterosklerózy amyokardiálneho poškodenia u pacientov s obštrukčným spánkovým apnoe (prof. MUDr. Ružena TKÁČOVÁ, DrSc.)
 • 7. Využitie miRNA a fluorescenčných techník v diagnostike nádorov močového mechúra (prof. Ing. Mária MAREKOVÁ, CSc.)
 • 8. Analýza polyméru PEEK a možnosti jeho aditívnej výroby, (MVDr. Ján ROSOCHA, CSc., Dr.h.c. prof., Ing. Jozef ŽIVČÁK, PhD.)

UKONČENÉ PROJEKTY V ROKU 2018:

 • 1. Charakteristika mikroprostredia karcinómu endometria (doc. MUDr. Peter URDZÍK, PhD., MPH,)
 • 2. Štúdium chondrogénnej diferenciácie mezenchýmových stromálnych buniek in vitro ako možného mechanizmu účinku pri bunkovej liečbe osteoartritídy (RNDr. Tímea ŠPAKOVÁ, PhD.)
 • 3. OPIOID-REDOX STUDY (MUDr. Jana ŠIMONOVÁ, PhD., MPH)
 • 4. Validácia multiplexného RT PRC testu pre vyšetrenie vybraných sexuálne prenosných ochorení vo vzorkách slín a výterov z ústnej dutiny a overenie možnosti využitia v diagnostike (RNDr. Zuzana VÁCZY, PhD.)
 • 5. Využitie profilu zdravotnej gramotnosti na zvýšenie efektívnosti manažmentu chronických ochorení endometria (endometrióza, karcinóm endometria uteru) (MUDr. Jaroslav ROSENBERGER, PhD., GPK doc. MUDr. Peter URDZÍK PhD., MPH)
 • 6. Využitie profilu zdravotnej gramotnosti na zvýšenie efektívnosti manažmentu chronických ochorení ústnej dutiny (MUDr. Jaroslav ROSENBERGER, PhD., MUDr. Silvia TIMKOVÁ, PhD.)

UKONČENÉ PROJEKTY V ROKU 2017:

 • 1. Črevný ɑ-synukleín ako potenciálny biomarker premotorického štádia Parkinsonovej choroby - výskumný projekt (doc. MUDr. Matej ŠKORVÁNEK, PhD.)
 • 2. Interakcia genetického pozadia a chronickej intermitentnej hypoxie v patogenéze kardiovaskulárnych komplikácií obštrukčného spánkového apnoe (MUDr. Pavol JOPPA, PhD.)
 • 3. Obezita v patogenéze jednotnej choroby dýchacích ciest (RNDr. Veronika BENETINOVÁ)
 • 4. Proteomická analýza mozgomiechového moku a krvných doštičiek u suicidálnych pacientov (MUDr. Erika SEMANČÍKOVÁ) 
 • 5. Štúdium imunomodulačných a regeneračných vlastností mezenchýmových stromálnych buniek na in vitro modeli osteoartritídy (MVDr. Ján ROSOCHA, CSc.) 
 • 6. Výsledky po osteosyntéze zlomeniny krčka stehennej kosti implantátom Targon FN (MUDr. Katarína TAKÁČOVÁ)

UKONČENÉ PROJEKTY V ROKU 2016:

 • 1. Klinická - epidemiologická štúdia etiologických faktorov vybraných kliešťami prenášaných ochorení (Lymská borelióza, vírusová kliešťová encefalitída) s použitím metód molekulovej biológie asérológie (2013 - 2016)
 • 2. Nové biomarkery premotorického štádia Parkinsonovej choroby (NK, 2014 - 2016)
 • 3. Sledovanie vzťahov variantov vybraných kandidátskych génov aterosklerózy na závažnosť periférneho artériového obliterujúceho ochorenia dolných končatín u diabetikov 2.typu (2014 - 2016)
 • 4. Vplyv mezenchýmových stromálnych a tolerogénnych dendritických buniek na CD4+ bunkovú odpoveď (2014 - 2016)

UKONČENÉ PROJEKTY V ROKU 2015:

 • 1. Štúdium zníženia krvných strát pri implantácii endoprotézy kolenného kĺbu s použitím kyseliny tranexamovej (2014 - 2015)
 • 2. Vplyv alogénnych kostných štepov na osteogénnu diferenciáciu mezenchymálnych stromálnych buniek in vitro (2013 - 2015)
 • 3. Výskum metód cieleného regulovania cirkulácie pôvodcov endoparazitóz v environmente a efektívnych postupov ich komplexnej - plošnej terapie a profylaxie v detskej populácii žijúcej v rómskych osadách (2013 - 2015)

Aktualizované: 3.3.2020

Pridal: Administrator    
Naposledy zmenené ( 09 marec 2020 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001