COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je pondelok 19. apríla 2021. Sviatok má Jela zajtra má sviatok Marcel .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Pre pacientov arrow REFERÁT SOCIÁLNEJ PRÁCE
REFERÁT SOCIÁLNEJ PRÁCE Formátovať pre tlač

14 október 2011    


     Sociálna práca v zdravotníctve sa vykonáva prostredníctvom sociálnych služieb. Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, jej riešenie alebo zmiernenie.
      Sociálna práca v zdravotníckom zariadení je súčasťou komplexnej liečebno – preventívnej starostlivosti o človeka. Jej cieľom je zlepšiť životnú situáciu ľudí, ktorí sami, bez pomoci spoločnosti, nie sú schopní ju riešiť.
      Sociálna práca sleduje a v spolupráci s inými odborníkmi pomáha riešiť narušené vzťahy a krízové situácie v živote človeka, ktoré vznikli ako dôsledok choroby, úrazu, škodlivých návykov, invalidity  a staroby. Sociálny pracovník spolupracuje s chorými a členmi ich rodín.

      Úlohy sociálnej práce v zdravotníctve z  pohľadu aktívneho kontaktu sociálneho pracovníka s pacientom:
- Navrhuje optimálne sociálne opatrenia, prípadne pomáha pacientom a ich príbuzným realizovať opatrenia, vedie pacientov k aktívnej svojpomoci, navrhuje a realizuje vhodnú sociálnu pomoc
- Poskytuje bazálne, odborné poradenstvo osobám, ktoré pomoc potrebujú, osobám, ktoré
boli hlásené ošetrujúcim lekárom, respektíve iným kompetentným personálom oddelenia alebo kliniky
-  Zastupuje v prípade potreby, chorého na základe jeho poverenia na úradoch, spolupracuje s úradmi
pri riešení sociálnej situácie
- Pomáha riešiť pacientove problémy prameniace s nepriaznivého zdravotného stavu, pomáha
aj pri riešení sociálnych, ekonomických, psychických, rodinných a spoločenských problémoch
- Je v kontakte, alebo vyhľadáva kontakt s rodinnými príslušníkmi pacienta, prípadne je v kontakte
s osobami, ktoré pre pacienta predstavujú prirodzené sociálne  prostredie
- Pomáha dotvoriť celkový obraz o pacientovi a  jeho rodine a širších sociálnych štruktúrach. Zisťuje
a overuje anamnestické údaje, prispieva k dotvoreniu celkovej anamnézy /zdravotná, sociálna, rodinná, pracovná, osobná.../
- Diagnostikuje sociálnej problémy, plánuje intervenciu, vykonáva sociálnu terapiu a hodnotenie
- Komunikuje s pacientom, pozitívne ho ovplyvňuje a motivuje pri riešení jeho sociálnych problémov
-  Spolupracuje  s lekárom, ktorý upozornil na potrebu sociálnej pomoci pre pacienta
-  Spolupracuje s orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy, s orgánmi sociálneho zabezpečenia, spolupracuje so zariadeniami sociálnych služieb, s orgánmi činnými v trestnom konaní, s neštátnymi subjektami, svojpomocnými združeniami, tretím sektorom, charitou a s inými zdravotníckymi zariadeniami
-  Aktívne spolupracuje s celým tímom zdravotníckych pracovníkov a  iných pracovníkov v zdravotníctve.

      Prehľad platných právnych predpisov vymedzujúcich sociálnu prácu v zdravotníctve:
Zákon č. 551/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine
-  Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
- Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, ktorým sa mení zákon č. 470/2005 Z.z.


     K O N T A K T :

     Pracovisko Rastislavova 43:
     tel: 055/ 615 3058
     e-mail:  jana.figurova@unlp.sk  

     Pracovisko Trieda SNP 1:
      tel: 055/ 640 3407 
     e-mail: 
zuzana.klobusnikova@unlp.sk


 

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 05 október 2017 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001