COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je utorok 20. apríla 2021. Sviatok má Marcel zajtra má sviatok Ervín .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Pre pacientov arrow ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV Formátovať pre tlač

04 október 2011    


Na tomto mieste Vám ponúkame stručné informácie o zdravotníckych službách poskytovaných v UNLP Košice a o pravidlách, ktoré je treba rešpektovať v záujme nás všetkých. Zamestnanci našej nemocnie Vám chcú poskytnúť kvalitnú zdravotnícku starostlivosť, riešenie problémov nemocničného života a všestranné uspokojovanie Vašich potrieb. K dosiahnutiu úspechu v liečbe je potrebné ovzdušie vzájomnej dôvery. Vzájomná dôvera predpokladá uznávanie práv a povinností každého z nás.

Váš pobyt v nemocnici vyžaduje určité administratívne formality v súvislosti so zisťovaním totožnosti, vypísaním zdravotnej dokumentácie. Žiadame Vás, aby ste sa týmto formalitám s porozumením podrobili. Ak Váš zdravotný stav vyžaduje neodkladné prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti, tieto formality zabezpečia Vaši príbuzní, sprievodcovia, alebo zamestnanci UNLP Košice.

Po Vašom prijatí na lôžkové oddelenie je za Vás zodpovedná nemocnica, preto Vás žiadame, aby ste sa po prijatí do nemocnice oboznámili a dodržiavali pravidlá pobytu vo UNLP Košice. Bielizeň a veci osobnej potreby si môžete zobrať so sebou na izbu. Vrchný odev, obuv, tašky a ďalšie osobné veci dajte do úschovy zamestnancom UNLP Košice. Nenechávajte u seba väčšiu sumu peňazí a cenné veci, ale nechajte si ich uložiť. O úschove osobných odevov, vecí a cenností Vám zamestnanci UNLP Košice vyhotovia potvrdenie.

Informácie o plánovanej diagnostike a liečbe Vám povie ošetrujúci lekár pri príjme na oddelenie, priebežne Vás bude informovať o Vašom zdravotnom stave, o výsledkoch vyšetrení, o liečbe počas celej hospitalizácie. Keď Váš zdravotný stav vyžaduje preloženie na iné pracovisko, Váš ošetrujúci lekár Vám objasní príčinu preloženia.

Pravidelné lekárske vizity sa konajú zvyčajne 2x denne a pri nich môžete svojmu ošetrujúcemu lekárovi povedať svoje pripomienky a požiadavky.

V čase od 22,00 do 6,00 hodiny je nočný pokoj. Ak máte nejaký problém privolajte službukonajúcu sestru, ktorá v prípade potreby zavolá lekára.

Pre zachovanie pokoja Vašich spolupacientov Vás žiadame, aby ste televíziu a rádioprijímač využívali so súhlasom ostatných spolupacientov na izbe. Vylúčte veľmi hlučné rozhovory, tlmite svetlá a rešpektujte mienku aj iných.

Stravovanie v nemocnici a predpísaná diéta je súčasť Vašej liečby, preto vo vlastnom záujme požívajte iba stravu podávanú na oddelení. Vaše pripomienky a požiadavky na stravovanie v rámci ordinovanej diéty môžete prekonzultovať s asistentkou výživy.

V prípade potreby môžete využiť poradenstvo a služby sociálneho pracovníka. Kontakt na sociálneho pracovníka Vám poskytne vedúca sestra oddelenia.

V nemocnici Vás môžu navštíviť Vaši príbuzní a priatelia. UNLP Košice nemá striktne stanovené návštevné hodiny. Na lôžkových pracoviskách sú zaužívané ako návštevné dni streda, sobota a nedeľa popoludní.  Avšak hospitalizovaných pacientov je možné navštíviť aj iný deň v týždni a kedykoľvek počas dňa, pokiaľ to nenarúša režim na danom lôžkovom pracovisku. Najvhodnejšie sú však obyčajne popoludňajšie hodiny, medzi 14. a 18. hodinou. Chodiaci pacienti môžu využívať na stretnutie s návštevami aj nemocničný park v oboch areáloch nemocnice a na Triede SNP 1 je k dispozícii aj priestranná hala návštev (vedľa výťahov  na prízemí).

Na niektorých oddeleniach sú návštevy obmedzené a počas epidemiologického výskytu ochorení v regióne, napríklad pri vyhlásení chrípkovej epidémie, môžu byť návštevy úplne zakázané v celom zdravotníckom zariadení.

V celom areáli UNLP Košice platí zákaz fajčiť. Fajčenie je povolené iba vo vyhradených priestoroch na psychiatrických klinikách.

Nemocnicu môžete opustiť iba so súhlasom ošetrujúceho lekára.

Pri ukončení hospitalizácie Vám Váš ošetrujúci lekár podá informácie o zdravotnom stave, ďalšej liečbe, vyhotoví písomnú správu o doterajšej liečbe a návrh na ďalšiu liečbu pre Vášho ošetrujúceho lekára.

Počas hospitalizácie v nemocnici môžete požiadať o duchovnú službu alebo sa zúčastniť bohoslužieb, ktoré sa konajú v areáli na Rastislavovej 43 v nemocničnej kaplnke v X. pavilón a na Triede SNP 1 v kaplnke nachádza na 1. poschodí pri kluboch zamestnancov.

V oboch areáloch nemocnice sú pre Vás k dispozícii rôzne služby, ktoré môžete využiť: bufety, stánky s ovocím a zeleninou, predaj novín a časopisov, kvetinárstvo a tiež lekárne a očné optiky.

Zo strany vedenia nemocnice je od zamestnancov UNLP Košice vyžadovaná maximálna úcta a zdvorilosť voči chorým. Zamestnanci nemocnice Vaše názory a mienku rešpektujú a uplatňujú vo svojej zodpovednej činnosti. Samozrejmosťou by mala byť aj Vaša zdvorilosť k ostatným chorým, zamestnancom zdravotníckeho zariadenia a jeho návštevníkom. V prípade nezhody medzi Vami a zamestnancami nemocnice, zvážte, či jednanie zamestnancov nemocnice nie je ovplyvnené snahou zlepšiť diagnostiku alebo liečbu. Pri nespokojnosti sa obráťte na vedúceho kliniky, oddelenia, ktorý zabezpečí nápravu.

Sťažnosti môžete podať aj na riaditeľstve UNLP Košice na oddelení kontroly a sťažností v kancelárii na XII. pavilóne na Rastislavovej 43. Telefonický kontakt je 055/ 615 3013, e-mail: ukost@unlp.sk

Materiálne vybavenie nemocnice je veľmi cenné, nemocnica vynakladá na každý deň hospitalizácie značné prostriedky. Preto vylúčte všetky javy nehospodárnosti a zaobchádzajte s nemocničným majetkom čo najšetrnejšie.

Vaše uznanie za dobrú starostlivosť, návrhy, pripomienky môžete predniesť ústnou alebo písomnou formou. Schránky na vyplnené dotazníky spokojnosti nájdete na každom pracovisku. Prispejte aj vy k tomu, aby sa starostlivosť o chorých v našej nemocnici neustále zlepšovala.

Želáme Vám skoré uzdravenie!

 Manažment UNLP Košice     

  

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 12 október 2011 )    
< Predchádzajúce
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001