COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je štvrtok 29. októbra 2020. Sviatok má Klára zajtra má sviatok Šimon/Šimona .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka
 Testovanie Covid-19
Oznam: 
Monitorovanie priestorov Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice kamerovým systémom (viac v položke „Ochrana osobných údajov“).
VYHLÁSENIE UNIVERZITNEJ NEMOCNICE L. PASTEURA KOŠICE

28 október 2020   web - Tlačové správy  

VYHLÁSENIE
UNIVERZITNEJ NEMOCNICE L. PASTEURA KOŠICE
K UDALOSTIAM NA GYNEKOLOGICKO – PÔRODNÍCKOM ODDELENÍ

Lekári a zdravotnícky personál na Gynekologicko – pôrodníckom oddelení Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (ďalej len „UNLP“) boli od 23. 10. 2020 vystavení extrémnemu tlaku verejnosti v súvislosti s prijatím pacientky, rodičky na toto oddelenie. Pacientka bola po príchode štandardným spôsobom informovaná a poučená o preventívnych epidemiologických postupoch zdravotníckeho zariadenia. Všetky návrhy a odporúčania odmietla a radila sa výlučne len radami a pokynmi JUDr. Adriány Krajníkovej, advokátky so sídlom v Košiciach, ktorá sa telefonicky a z vlastnej iniciatívy „ ujala „ právneho zastupovania pacientky.

Na základe dôrazného pokynu advokátky prostredníctvom mobilného telefónu pacientka odmietala nosiť rúško a taktiež sa po dôkladnom poučení ošetrujúcej lekárky o rizikách nákazy COVID 19 v pôrodníckom a novorodeneckom prostredí odmietala podrobiť antigénovému testu na COVID 19. 
Advokátka celú telefonickú komunikáciu s pacientkou a ošetrujúcimi zdravotníckymi pracovníkmi spolu so svojim  komentárom nahrávala a následne zverejňovala bez súhlasu zainteresovaných osôb na svojej facebookovej stránke. Tam aj verejne vyzývala na nenosenie rúšok, odmietanie testovania a zároveň vyzývala na verejný protest, ktorý sa aj uskutočnil v areáli nemocnice dňa 24. 10. 2020 v počte cca 20 ľudí .

Rada riaditeľov UNLP na základe vzniknutej situácie vydáva nasledujúce vyhlásenie :

V zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia sp. zn. OLP/83/23/2020, zo dňa 14.10.2020 (ďalej „opatrenie“) sa:

Všetkým osobám zakazuje s účinnosťou od 15. októbra 2020 od 06:00 hod. do odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou, a to s výnimkami, ktoré sa v rámci nemocnice nemôžu uplatniť. V tejto súvislosti zdravotnícky personál postupoval vo vzťahu k pacientke s maximálnou obozretnosťou (osobitný režim poskytovania zdravotnej starostlivosti s použitím OOP), nakoľko sa pacientka odmietla podrobiť testovaniu, aby sa vylúčilo podozrenie z ochorenia COVID 19 a zároveň odmietala nosiť rúško.

Predmetné opatrenie je zákonné a účinné a každý, kto nesplní nariadené opatrenie sa v zmysle ust. § 56 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva, pričom v zmysle uvedených ustanovení je možné za priestupok uložiť pokutu až do 1 659,-eur.

V tejto súvislosti nemožno namietať nezákonnosť opatrenia, a to z dôvodu nedostatku kompetencie Úradu verejného zdravotníctva v zmysle citovaného zákona, s odkazom na novelizáciu predmetného zákona (zákon č. 286/2020 Z. z.) účinného od 15.10.2020. Všetky dezinformácie, ktoré sa šíria v tejto súvislosti internetom sú nepravdivé, účelovo zavádzajúce a právne irelevantné za účelom vzbudiť pochybnosť o správnom postupe zdravotníkov UNLP.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice na základe uvedených skutočnosti bude postupovať v súlade s platnou legislatívou a za účelom ochrany svojich práv, práv a postavenia svojich zamestnancov uplatní právne kroky, t.j. podáva trestné oznámenie na Okresnú prokuratúru Košice II a podáva podnet na Slovenskú advokátsku komoru o začatie disciplinárneho konania voči advokátke JUDr. Adriane Krajníkovej a zároveň bude konať vo veci ochrany dobrého mena nemocnice. V predmetných konaniach bude postupovať v súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice odsudzuje konanie advokátky JUDr. Adriany Krajníkovej, považuje ho za neprofesionálne a neetické, dehonestujúce dôstojnosť advokátskeho stavu. Bolo by žiadúce zo strany právnika – advokáta, aby pri výkone svojho povolania  rešpektoval a motivoval svojich klientov k dodržiavaniu právneho poriadku Slovenskej republiky, k budovaniu právneho štátu nie jeho pošliapavaniu, ako aj k rešpektovaniu výkonu iných dôležitých povolaní.

Vedenie UNLP s poľutovaním konštatuje, že pacientka sa napriek poučeniu lekárov o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytovania zdravotnej starostlivosti bez vykonania testu a bez nosenia rúška rozhodla podľa pokynov svojej advokátky nedodržať pokyny a odporúčania lekárov a zdravotníckeho personálu. Tým ohrozila nielen svoje zdravie a zdravie svojho narodeného dieťaťa, ale aj zdravie ostatných mamičiek, ich detí a v neposlednom rade zdravie ošetrujúcich zdravotníkov.

Vo vzťahu k narodenému dieťaťu zdravotnícky personál postupoval v súlade s Klinickým protokolom starostlivosti o novorodenca matky s podozrením na infekciu alebo s potvrdenou infekciou COVID-19, vypracovaným hlavným odborníkom MZ SR pre neonatológiu a predsedníčkou Neonatologickej sekcie SPS s platnosťou protokolu od 8. 5. 2020.

UNLP dňa 26. 10. 2020 podrobne prešetrila postup lekárov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a nezistila žiadne pochybenia, ktoré by naznačovali postup non lege artis. Vedenie UNLP si v plnom rozsahu uvedomuje náročnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti za súčasnej epidemiologickej situácie, nesmierne si váži prácu svojich lekárov a všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí každodenným nasadením svojho života a zdravia preukazujú svoju statočnosť, odbornosť a vernosť svojmu povolaniu. Preto UNLP využije všetky právne možnosti na ochranu svojich zamestnancov a pacientov.

V Košiciach, dňa 28.10.2020
Rada riaditeľov UNLP

Pridal: Administrator    
   
COVID-19 sa nekontrolovateľne šíri aj v rodinách. O život bojujú manželské páry.

27 október 2020   web - Tlačové správy  

V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach je aktuálne (28.10.) hospitalizovaných 80 pacientov nakazených koronavírusom. Väčšina z nich leží na Klinike infektológie a cestovnej medicíny, o ďalších sa starajú na reprofilizovaných oddeleniach Kliniky pneumológie a ftizeológie ako aj v priestoroch Neurologického oddelenia. Lôžka vyčlenené pre nakazených pacientov sú k dnešnému dňu obsadené na 63%.

O najkritickejších pacientov, ktorí by bez umelej pľúcnej ventilácie už nemali šancu prežiť, sa starajú na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM). Momentálne (28.10.) tu leží 9 pacientov v kritickom stave, z nich 8-mi sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu (UPV). Medzi nimi aj manželia, ktorí sa sem dostali krátko po sebe. Pľúcna ventilácia im vdychuje život už takmer dva týždne. Nepatria pritom ešte do vekovo rizikovej skupiny.

Mimoriadne nebezpečná diagnóza COVID – 19 

U nás máme aj mladších pacientov, momentálne náš najmladší pacient má 38 rokov, máme i 46-ročného, aj päťdesiatnikov. Čiže neležia tu len starší  pacienti, naopak. Sú tu hospitalizovaní aj relatívne zdraví ľudia v strednom veku, pacienti, ktorí nemajú závažné  pridružené ochorenia. Z toho vidieť, že COVID-19 je mimoriadne nebezpečná diagnóza. Nie je to tak, ako si mnohí myslia, že je to choroba starých a chorých, hovorí primár OAIM UNLP Košice Ján Michlík. „Zatiaľ sa nám podarilo úspešne vyliečiť dvoch pacientov, 81-ročného pána a 59-ročnú ženu, ktorí boli odpojení od umelej pľúcnej ventilácie a v zlepšenom stave prepustení z nášho oddelenia.“

 

Pridal: Mgr. Ladislava Šustová    
Naposledy zmenené ( 28 október 2020 )   Čítať viac...  
Najťažšie prípady COVID-19 končia na umelej pľúcnej ventilácii, vek pri tom nerozhoduje

23 október 2020   web - Tlačové správy  

Na Klinike infektológie a cestovnej medicíny (KICM) sa už liečila 20-ročná študentka zo zahraničia i 98-ročná žena. Umelú pľúcnu ventiláciu si vyžadoval aj 38-ročný muž bez akýchkoľvek iných sprievodných ochorení. Štatistiky však ukazujú, že väčšina hospitalizovaných pacientov je nad 65 rokov. Riziko úmrtnosti vzhľadom na vek, je u týchto pacientov v porovnaní s pacientmi medzi 18 a 29 rokom života 90-krát väčšie, u pacientov nad 85 rokov až 630-krát väčšie.

  

Pridal: Mgr. Ladislava Šustová    
Naposledy zmenené ( 27 október 2020 )   Čítať viac...  
Poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v UNLP Košice bez zmien

16 október 2020   web - COVID-19  

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť aj naďalej bez zmien. Pacienti musia prejsť pred konkrétnym vyšetrením na ambulancii kontrolnou triážou, aby sa vylúčila ich prípadná infekčnosť. Až po tejto prvotnej krátkej kontrole zdravotného stavu odchádza pacient na vyšetrenie do ambulancie.  

Triáž vykonávame v oboch areáloch nemocnice. Pacientovi odmeriame telesnú teplotu a zdravotníckemu pracovníkovi  odpovie na niekoľko základných otázok ohľadne možného kontaktu s ochorením COVID-19. 

Pokiaľ má pacient príznaky respiračného ochorenia, musí toto telefonicky hlásiť na konkrétnej ambulancii, kde bol objednaný. Termín ošetrenia sa následne upraví po dohode s ošetrujúcim lekárom. 

Ak pacient príznaky nemá a prejde kontrolnou triážou, naši špecialisti ho vyšetria v stanovenom termíne. Pripomíname, že recepty vydávame aj elektronicky, čo si nevyžaduje návštevu ambulancie. Podrobnejšie údaje poskytne pacientovi konkrétne pracovisko telefonicky.   

 

Pridal: Mgr. Ivana Vaněková    
Naposledy zmenené ( 26 október 2020 )    
Predĺžená doba čakania na výsledky

16 október 2020   web - COVID-19  

Laboratórium Alpha medical nás informovalo, že čakanie na výsledky sa z dôvodu prekročenia ich laboratórnych kapacít predlžuje zo 48 na 96 hodín. V prípade plánovaného operačného výkonu sa UNLP Košice bude snažiť vyšetriť svojich pacientov vo vlastných laboratóriách tak, aby bol výsledok dostupný čím skôr. V prípade nedostupnosti výsledku do času plánovaného operačného výkonu bude realizovaný antigénový rýchlotest.   

Pridal: Mgr. Ivana Vaněková    
Naposledy zmenené ( 21 október 2020 )    
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalšie > Koniec >>

Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov
Kto je online?
Máme 254 návštevníkov online a 1 člena online

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

 Zmluvný partner:  


©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001